5 Tháng Sáu, 2021 - Bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf, đồng thời công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.