4 Tháng Chín, 2019 - 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường, kiến nghị tẩy độc khu vực Nhà máy Rạng Đông