29 Tháng Tám, 2019 - 22h: Facebooker đầu tiên đưa tin về khả năng ô nhiễm thủy ngân trên facebook