Sinh phách phương tùng ưng chuỷ nha,
Lão lang phong ký trích tiên gia.
Kim tiêu cánh hữu tương giang nguyệt,
Chiếu xuất phi phi mãn uyển hoa.

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Đắc ý móc câu tuyệt đỉnh trà
Người tiên vui quà của bạn già
Sông Tương óng ánh trăng vàng rọi
Lay lay bóng động chén tràn hoa