Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Thanh minh giăng mắc một cõi mưa
Nát tan lòng khách ấy sầu đưa
Tìm quanh quán rượu nào đâu thấy
Mục đồng trỏ xóm Hạnh Hoa xa

Bản Hán Việt:

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.