Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Kì 1:

Mỹ nhân hái sen suối Nhược Da (*)
Nói cười tiếng ngọc lẩn trong hoa
Đáy nước long lanh tia nắng rọi
Gió lùa tay áo phất hương xa

*Nhược Da: Tương truyền là bến nước nàng Tây Thi thường giặt lụa.

Kì 2:

Dăm ba gã trẻ nhà ai đó
Ven bờ dạo bước liễu buông tơ (**)
Ngựa tía dẫm hoa vang tiếng hí
Đau thương trông cảnh luống ngẩn ngơ

** Tôi đảo vị trí hai từ “ngạn thượng” và “tam tam ngũ ngũ” với nhau khi dịch hai câu đầu.

Bản phiên âm Hán Việt:

Kì 1

Nhược Da khê bàng thái liên nữ,
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ.
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh,
Phong phiêu hương duệ không trung cử.

Kì 2

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường