Hà Thủy Nguyên dịch

Đêm thu gió động mảnh rèm lay
Hiên núi đìu hiu cỏ nêm dày
Một tấm lòng thiền nay đã vẹn
Dế rầu rỉ rả bởi ai đây.

Bản Hán Việt:

Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha,
Sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la.
Dĩ hỹ thành thiền tâm nhất phiến,
Cung thanh tức tức vị thuỳ đa.