Ý nghĩa của trẻ em và quyền trẻ em

Nhân loại phải dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” – Tuyên ngôn Geneva.

Định nghĩa trẻ em

Về mặt từ nguyên, thuật ngữ “child” (đứa trẻ) xuất phát từ infans trong tiếng La-tinh, mang nghĩa “người không biết nói”. Trong tiếng La Mã, thuật ngữ này chỉ đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến khi 7 tuổi.

Khái niệm trẻ em đã phát triển đáng kể qua nhiều thế kỷ và các nền văn hóa để cuối cùng nhằm chỉ định con người từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Nhưng quan niệm này rất rộng và độ tuổi thành niên giữa các nước rất khác nhau.

Công ước về Quyền Trẻ em năm 1989 định nghĩa thuật ngữ “trẻ em” chính xác hơn:

“Một đứa trẻ là bất kỳ con người nào dưới mười tám tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng cho trẻ em đó quy định độ tuổi thành niên sớm hơn”

Định nghĩa trên và tất cả các văn bản liên quan đến phúc lợi trẻ em chứa đựng ý tưởng rằng trẻ em là một con người có quyền và phẩm giá.

Đặc điểm đặc trưng của trẻ em là tuổi nhỏ và tính dễ bị tổn thương. Thật vậy, đứa trẻ đang lớn lên (một người trưởng thành trong tương lai), mà không có cách nào bảo vệ chính mình.

Vì vậy, trẻ em phải là đối tượng được quan tâm và bảo vệ đặc biệt. Với quan điểm này, các văn bản tuyên bố bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em đã được thông qua.

Định nghĩa quyền trẻ em

Sự công nhận quyền trẻ em

Quyền trẻ em được công nhận sau Thế Chiến I, với việc thông qua Tuyên bố Geneva vào năm 1924. Quá trình công nhận quyền trẻ em được tiếp tục thực hiện nhờ Liên Hợp Quốc thông qua Tuyên bố về Quyền trẻ em năm 1959.

Việc công nhận quyền lợi và quyền trẻ em đã trở thành hiện thực vào ngày 20 tháng 11 năm 1989 khi Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em được thông qua, đây là văn bản ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên công nhận tất cả các quyền cơ bản của trẻ em.

Quyền trẻ em: quyền con người

Quyền trẻ em là quyền của con người. Quyền trẻ em bảo vệ trẻ em như một con người. Tương tự quyền con người, quyền trẻ em được cấu thành bởi những bảo đảm cơ bản và những quyền thiết yếu của con người:

  • Quyền trẻ em ghi nhận những bảo đảm cơ bản đối với tất cả con người: quyền được sống, nguyên tắc không phân biệt đối xử, quyền có phẩm giá thông qua sự bảo vệ sự toàn vẹn về thể chất và tinh thần (bảo vệ chống lại chế độ nô lệ, tra tấn và đối xử tồi tệ, v.v.)
  • Quyền trẻ em là các quyền dân sự và chính trị, chẳng hạn như quyền nhận dạng, quyền có quốc tịch, v.v.
  • Quyền trẻ em là các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa, như quyền được học tập, có chất lượng sống tốt, quyền được chăm sóc sức khỏe, v.v.
  • Quyền trẻ em bao gồm các quyền cá nhân: quyền được sống với cha mẹ, quyền được học tập, quyền được bảo vệ, v.v.
  • Quyền trẻ em bao gồm các quyền tập thể: quyền của trẻ em tị nạn và khuyết tật, trẻ em thiểu số hoặc trẻ em bản địa.

Quyền trẻ em: các quyền được điểu chỉnh để phù hợp với trẻ em

Quyền trẻ em là quyền con người được điều chỉnh một cách cụ thể để phù hợp với trẻ em vì các quyền này lưu tâm đến tính mong manh, nét đặc thù và nhu cầu phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

Quyền trẻ em chú ý đến sự cần thiết của sự phát triển ở trẻ. Do đó, trẻ em có quyền được sống, được phát triển phù hợp về mặt thể chất và trí tuệ.

Quyền trẻ em nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho sự phát triển thuận lợi của trẻ, chẳng hạn như được tiếp cận với cách nuôi dưỡng thích hợp, chăm sóc cần thiết, giáo dục, v.v.

Quyền trẻ em xem xét tính cách dễ bị tổn thương của trẻ. Chúng bao hàm sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em. Điều này có nghĩa là hỗ trợ đặc biệt cho trẻ và bảo vệ trẻ phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ.

Do đó, trẻ em phải được giúp đỡ, hỗ trợ và phải được bảo vệ khỏi sự bóc lột sức lao động, bắt cóc và đối xử tệ bạc.

Nguồn: Humanium

Dịch: Mỹ Anh

Biên tập: Lê Hải Anh