Quyền được bảo vệ

Hiểu về Quyền được Bảo vệ của Trẻ em

Giai đoạn thơ ấu là giai đoạn con người dễ bị tổn thương hơn vì lúc này chúng ta chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, trẻ em cần được quan tâm và bảo vệ đặc biệt. 

Lợi ích vượt trội của trẻ em

Trẻ em xứng đáng được quan tâm đặc biệt

Nguyên tắc lợi ích vượt trội của trẻ em cũng gắn liền với sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em. Nguyên tắc này liên quan đến hai luật quan trọng:

• Tất cả các quyết định liên quan đến trẻ em phải được thực hiện vì lợi ích riêng của mỗi đứa trẻ để đảm bảo phúc lợi trước mắt và tương lai của chúng.

• Tất cả các quyết định và hành vi phải đảm bảo các quyền trẻ em. Lợi ích vượt trội của trẻ em phụ thuộc vào sự bảo vệ của trẻ em.

Lợi ích vượt trội của đứa trẻ nhắm đến phúc lợi của mỗi đứa trẻ

Nguyên tắc lợi ích vượt trội của trẻ em có mục tiêu thúc đẩy và đảm bảo hạnh phúc của tất cả trẻ em, trên một số khía cạnh:

Phúc lợi thể chất : đảm bảo sức khỏe tốt và sự phát triển phù hợp của trẻ.

Phúc lợi tinh thần : tạo cơ hội cho đứa trẻ phát triển trí tuệ.

Phúc lợi xã hội : đảm bảo cho đứa trẻ cơ hội phát triển về mặt xã hội và tinh thần.

Sự cần thiết của việc thiết lập một nền tảng bảo vệ cho trẻ em

Trước hết, việc bảo vệ trẻ em phải được đảm bảo bởi các bậc cha mẹ và cộng đồng xung quanh các em, sau đó là các quốc gia.

Tất nhiên, phúc lợi của mỗi đứa trẻ không thể đạt được theo cùng một cách như nhau. Mỗi đứa trẻ là một con người riêng biệt với những nhu cầu cụ thể.

Ngoài ra, đặc điểm cá nhân của trẻ em (độ tuổi, giới tính, sức khỏe, khuyết tật hay không, có cha mẹ hay không, lý lịch, v.v.) sẽ giúp xác định nhu cầu của các em để mang lại kết quả tốt cho họ.

Nếu không thì, những đặc điểm cá nhân này chắc chắn dẫn đến sự phân biệt đối xử đối với trẻ em.

Vai trò của nhà nước trong bảo vệ trẻ em

Để đảm bảo phúc lợi và lợi ích vượt trội của đứa trẻ, các quốc gia phải thiết lập một hệ thống bảo vệ cho đứa trẻ.

Một hệ thống hiệu quả bao gồm luật pháp, chính trị, các thủ tục và thực hành nhằm ngăn ngừa và đấu tranh chống lại các vấn đề khác nhau về ngược đãi, bạo lực và phân biệt đối xử có thể gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ.

Để thiết lập một hệ thống bảo vệ hiệu quả, trước tiên các quốc gia phải phê chuẩn các tiêu chuẩn quốc tế chính về bảo vệ quyền trẻ em và sau đó thi hành nó trong pháp luật của họ. Họ cũng phải đảm bảo chăm sóc một số trường hợp trẻ em nhất định (khuyết tật, tị nạn…) và cung cấp cho các em các giải pháp thỏa đáng và lâu dài.

Ngoài ra, các quốc gia phải đấu tranh chống lại các hủ tục dẫn đến và cổ xúy cho sự phân biệt đối xử và ngược đãi đối với trẻ em.

Vai trò của cha mẹ và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em

Những người lớn này phải có năng lực, kiến ​​thức và động lực để mang đến sự bảo vệ hiệu quả cho trẻ em. Họ phải xác định và phản ứng lại các trường hợp có thể xảy ra như bị phân biệt đối xử, bỏ rơi hoặc ngược đãi.

Một sự bảo vệ hiệu quả là thiết yếu đối với phúc lợi của trẻ em bởi vì là những người dễ bị tổn thương, các em phải đối mặt với các vấn đề ngược đãi, bóc lột, phân biệt đối xử và bạo lực nhiều hơn.

Nguồn : Humanium

Dịch : Hà Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *