Có những sự tích trong thần thoại Hy Lạp, chỉ cần đọc một lần, độc giả khó mà quên đi được. Một trong số đó là tích Cronus thiến cha mình là Uranus, để lật đổ đế chế do Uranus dựng xây.

Đế chế của Uranus là đế chế của những titans đầu tiên. Có bao giờ bạn tự hỏi, ý tưởng chính của thời đại Uranus là gì? Và tại sao Cronus lại muốn lật đổ đế chế đó?