Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Sương trắng rơi thềm ngọc

Sương đêm ướt lụa phơi

Rèm trong thầm buông rủ

Linh lung ngắm trăng thu

 

Bản Hán Việt

Ngọc giai sinh bạch lộ

Dạ cửu xâm la miệt

Dục hạ thuỷ tinh liêm

Linh lung vọng thu nguyệt