Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Gió lay sen nước điện đầy hương

Cô Tô đài đó tiệc Ngô vương

Tây Thi say múa dường lơi lả

Cười tựa song đông cạnh ngọc sàng

 

Bản Hán Việt

Phong động hà hoa thuỷ điện hương,

Cô Tô đài thượng yến Ngô vương.

Tây Thi tuý vũ kiều vô lực,

Tiếu ỷ đông song bạch ngọc sàng.