Mắt buồn thiêm thiếp trời đêm
Nga mi sắc lạnh
Sương bạc thềm
Mây xứ vân thâm tô lên khoé
Thất nguyệt chưa rằm
Bóng lê thê
Khoác nửa mảnh buồn lê lết
Sơn cước heo mờ
Thị thành hoang trơ
Chỉ đủ ấm những đêm sầu ngục mở
Hồn tỏ, hồn mờ, hồn nên thơ…
Nửa mảnh sầu kia ngươi có nhớ
Treo ơ hờ thấm lệ trăng tàn
Khoác lên cho trọn dung nhan
Bên bờ nước Vong thi tiên nán
Mành lạnh Hàn tử nhớ mong nàng

Tác giả: Đăng Bùi