Bản dịch của Hà Thủy Nguyên: 

Trong vườn chớ trồng cây
Trồng cây lòng sầu bấy
Nằm co một giường trăng
Gió thu xưa vẫn thổi.

Bản Hán Việt: 

Viên trung mạc chủng thụ,
Chủng thụ tứ thì sầu.
Độc thuỵ nam sàng nguyệt,
Kim thu tự khứ thu.

*Tranh minh họa của Levitan