Hà Thủy Nguyên dịch

Gà trống rướn cổ gáy vang vang
Khách rượu đập cửa: “Hãy mở toang!
Nhân sinh một đi không trở lại
Mà ta lại sắp sửa lên đàng.”

Bản tiếng Anh của Edward Fitzgerald

And, as the Cock crew, those who stood before
The Tavern shouted—”Open then the Door.
You know how little while we have to stay,
And, once departed, may return no more.”