Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Đãi ngọc đãi ngọc cầu nước biếc
Giũa mài chật vật nên màu tuyệt
Cơ hàn ông lão ôm rầu rĩ
Khe xanh khí nước nào thanh sạch.
Mưa đêm đầu núi ăn hạt dẻ
Quốc kêu ứa máu lão nhỏ lệ.
Khe xanh khí nước ghét kẻ sống
Thân nát ngàn năm giận suối khe.
Núi nghiêng gió dựng mưa gầm rú
Suối tuôn leo rủ lướt thướt xanh
Xóm lạnh nhà không nhớ con trẻ,
Thềm cũ đài xưa cỏ lan đầy.

Bản Hán Việt:

Thái ngọc thái ngọc tu thuỷ bích,
Trác tác bộ dao đồ hảo sắc.
Lão phu cơ hàn long vi sầu,
Lam khê thuỷ khí vô thanh bạch.
Dạ vũ cương đầu thực trăn tử,
Đỗ quyên khẩu huyết lão phu lệ.
Lam khê chi thuỷ yếm sinh nhân,
Thân tử thiên niên hận khê thuỷ.
Tà sơn bách phong vũ như khiếu,
Tuyền cước quải thằng thanh diểu diểu.
Thôn hàn bạch ốc niệm kiều anh,
Cổ đài thạch đặng huyền trường thảo.