Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Mỹ nhân ở đây hoa đầy đường,

Mỹ nhân đi rồi còn giường không.

Trên giường chăn gấm không ai đắp

Ba năm nay chỉ phảng hương thừa

Hương rồi cũng không hết

Người rồi chẳng trở về

Tương tư vàng lá rụng

Sương giăng trắng rêu xanh.

 

 

Bản Hán Việt

Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,

Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng.

Sàng trung tú bị quyển bất tẩm,

Chí kim tam tải văn dư hương.

Hương diệc cánh bất diệt,

Nhân diệc cánh bất lai.

Tương tư hoàng diệp lạc,

Bạch lộ thấp thanh đài.