Mưa sớm lơ thơ ngày sớm mờ
Cơ đồ át ướt kì thủ mơ
Giang mi mông lung độc mộc khởi
Tiếng thuyền phu hay tiếng ca cơ

Kì mộng thấp thoáng người viễn khơi
Kì thủ ơi ơi xin tiếng đợi
Ngưỡng vọng đôi bóng vô tư lự
Tiếng nhân ngư lộng hải phong rồi

Ca cơ thiêm thiếp trên thuỷ đình
Mấp máy môi nàng mộng hoá sinh
Giang mi mông lung độc mộc khởi
Trầm thân tiếng lòng nhập phong linh

Kì thủ bàng hoàng tỉnh giấc kinh
Cơ đồ át ướt sơ vũ định
Giang mi mông lung tửu điếm đáo
Ca cơ mi chỉnh tân khách nghinh

Tác giả: Đăng Bùi

Ảnh minh họa: Y Xuy Ngũ Nguyệt