Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Nước trôi miền xa khuất
Mây bay biệt ải mờ
Bến cũ dòng lưu luyến
Non xưa mây về chưa
Hận chàng đến Lưu Sa
Bỏ thiếp chốn Ngư Dương
Ngọc tuôn tràn đêm vắng
Đôi dòng nhạt dung nhan
Buồn dãi cùng oanh hót
Liễu xanh ai vin cành?
Gấm dệt lòng vò võ
Đèn khêu lệ chứa chan
Soi gương nay đã khác
Chàng về nhận ra chăng.

Bản Hán Việt:

Lưu thuỷ khứ tuyệt quốc,
Phù vân từ cố quan.
Thuỷ hoặc luyến tiền phố,
Vân do quy cựu san.
Hận quân Lưu Sa khứ
Khí thiếp Ngư Dương gian.
Ngọc trợ dạ thuỳ lưu,
Song song lạc châu nhan.
Hoàng điểu toạ tương bi.
Lục dương thuỳ cánh phan?
Chức cẩm tâm thảo thảo,
Khiêu đăng lệ ban ban.
Khuy kính bất tự thức,
Huống nãi cuồng phu hoàn.