Gối đượm hàn sương nàng tựa đầu
Sợi sợi tuyền ánh đáy giếng sâu
Nâng tiêu khởi điệu đêm xưa ấy
Ti trúc, ta người
Khúc vô âu
 
Đoạn tiếng xơ xưa, khuyết bóng Hằng
Đêm thâu u huyễn hình lẫn thanh
Băng lộ, cô tiêu vang mảnh khảnh
Lam trúc đong đưa
Gió lặng thinh
 
Tiêu khúc man man
Dặt dìu trúc vũ
Tinh vân chuyển
Sắc hồng hoang
Tiêu khúc man man
Lam trúc lặng
Vân tán, tinh tàn
Khánh âm vang
 
Kinh cầu gióng hướng Tây không
Thần quang ly hợp, vân cẩu Đông
Tiêu lang cạn chén, sầu phong sậu
Trúc nga xõa tóc soi giếng sâu
 
Đăng Bùi