Mưa là mưa là mưa òa đêm
Thắp trăng cao xiêm lụa ngón mềm
Nhạc trần ban nghìn năm ngủ
Rượu trời ủ
Rưới thiên thu

Trăng là trăng buồn thâu dạ du
Tắm Ngân giang chưa sạch oán thù
Nhịp vũ điên mời sói
Cánh tiên rũ
Ngàn điệu tru

Ta là hươu là nai là ai
Bước mê man đường mộng vẫn dài
Nào lang sói
Nào hoang vu nhân loại
Đến mà ru…

 

Minh Hùng

Tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sách đã dịch: Nghệ thuật và Thợ…