Thâu đêm mê dạ mờ tinh vân
Chỉ tiêm chấp niệm ngón vê vần
Thị kiến bi ai lâm râm khấn
Thiên nhai nào ngập khoé mi trần?
Góc vườn mộc cận triêu dương ẩn
Giọt sương ai khát môi bần thần…

Tấc giả: Đăng Bùi

Ảnh: Y Xuy Ngũ Nguyệt