Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Uất kim hương Rượu đất Lan Lăng,

Chén ngọc hổ phách lấp lánh vàng

Giả như chủ biết chiều say khách

Nào đâu còn biết nỗi tha hương

 

Bản Hán Việt

Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương,

Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.

Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,

Bất tri hà xứ thị tha hương.