Bản dịch của Lê Duy Nam

Bình minh tới đây rồi
Lại thêm Ngày buồn thôi:
Người lẽ nào lại để
Cuộc đời vô dụng trôi.

Bên ngoài Vĩnh Cửu
Ngày mới khai sinh
Đi vào Vĩnh Cửu
Đêm đến, lại về

Chứng kiến điều đã qua
Chẳng mắt nào từng thấy
Chỉ phút chốc vụt xa
Trốn khỏi đôi mắt ta.

Kìa bình minh đã tới
Lại thêm Ngày buồn trôi
Người lẽ nào lại để
Cuộc đời vô dụng trôi.

Bản gốc tiếng Anh:

So here hath been dawning
Another blue Day:
Think wilt thou let it
Slip useless away.

Out of Eternity
This new Day is born;
Into Eternity,
At night, will return.

Behold it aforetime
No eye ever did:
So soon it forever
From all eyes is hid.

Here hath been dawning
Another blue Day:
Think wilt thou let it
Slip useless away.

Tác giả, dịch giả, biên tập viên, giảng viên tiếng Anh Founder BookHunter, Foxstudy, Hang Cáo Các cuốn…