Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Gặp Đỗ Phủ nơi đầu núi Phạn

Đầu mang nón lá bữa quá trưa

Từ thuở biệt ly sao gầy guộc

Hẳn là bạn đã khổ vì thơ

 

Bản Hán Việt

Phạn Khoả sơn đầu phùng Đỗ Phủ,

Đầu đới lạp tử nhật trác ngọ.

Tá vấn biệt lai thái sấu sinh,

Tổng vị tòng tiền tác thi khổ.