Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Chó hay lông vàng trắng
Cổ đẹp đeo chuông vàng
Chàng trẻ manh áo cộc
Dắt đi về núi nam,
Núi nam lắm hươu nai
Huyết thơm thịt béo ngậy
Dao vàng thái món quý
Rượu ngon cạn trăm li.
Đời người ai trăm tuổi
Vui được cứ vui đi
Tội gì bần hàn mãi
Năm hết mở mày chi.
Di Tề danh không lớn (*)
Chích Cược nào giàu đâu (**)
Trung thọ tầm tám chục (***)
Trăm năm tính làm gì.
Có chó ta cứ thịt
Có rượu cứ cạn vò
Việc đời trước mắt ai biết được
Xa xôi danh hão bân tâm chi.

*Di Tề tức Bá Di và Thúc Tề, hai vị trung thần của nhà Thương từ chối ăn cơm của nhà Chu, sau nhịn đói mà chết.
**Chích Cược tức Đạo Chích và Trang Cược là hai tên trộm nổi tiếng.
*** Trung thọ ý muốn nói tuổi thọ cỡ trung là 80 tuổi, hạ thọ là 60, đại thọ là 90.

Bản Hán Việt:

Tuấn khuyển hoàng bạch mao,
Kim linh hệ tú cảnh.
Khinh sam thiếu niên lang,
Khiên hướng nam sơn lĩnh.
Nam sơn đa hương my,
Huyết nhục cam thả phì.
Kim dao thiết ngọc soạn,
Mỹ tửu luỹ bách chi.
Nhân sinh vô bách tải,
Hành lạc đương cập kỳ.
Vô vi thủ bần tiện,
Cùng niên bất khai my.
Di, Tề vô đại danh,
Chích, Cược vô đại lợi.
Trung thọ chỉ bát thập,
Hà sự thiên niên kế?
Hữu khuyển thả tu sát,
Hữu tửu thả tu khuynh.
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận,
Hà sự mang mang thân hậu danh?