Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Thuyền gỗ sa đường lái mộc lan

Sáo vàng tiêu ngọc tọa hai đàng

Rượu ngon ngàn hộc đều trong ấy

Ca nữ trên thuyền theo sóng trôi

Tiên xưa chờ cưỡi hạc vàng bay

Khách hải hồ vô tâm tùy âu trắng

Từ phú Khuất Bình ngàn năm sáng

Lâu đài vua Sở đã mồ hoang

Bút hứng lung lay năm núi lớn

Thơ thành cười ngạo bãi xanh khơi

Công danh phú quý mà lâu được

Hán Thủy đổi dòng Tây Bắc thôi.

 

Bản Hán Việt

Mộc lan chi duệ sa đường châu,

Ngọc tiêu kim quản toạ lưỡng đầu.

Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc,

Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.

Tiên nhân hữu đãi thừa hoàng hạc,

Hải khách vô tâm tuỳ bạch âu.

Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt,

Sở vương đài tạ không sơn khâu.

Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc,

Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu.

Công danh phú quý nhược trường tại,

Hán thuỷ diệc ưng tây bắc lưu.