Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Chàng hát “Dương bạn nhi”

Thiếp mời Tần Phong tửu

Trông thắm thiết thế này

Chim ca liễu cửa Bạch

Chim ca hoa Ẩn Dương

Chàng say ở lại nhà

Lư Bác Sơn lửa trầm hương tỏa

Nhập đôi khói mỏng ráng tía pha

 

Bản Hán Việt

Quân ca “Dương bạn nhi”,

Thiếp khuyến Tần Phong tửu.

Hà hứa tối quan nhân,

Ðiểu đề Bạch môn liễu.

Ðiểu đề Ẩn Dương hoa,

Quân tuý lưu thiếp gia.

Bác Sơn lư trung trầm hương hoả,

Song yên nhất khí lăng tử hà.

 

“Dương bạn nhi” nguyên là một bài đồng dao thời Bắc Tề, sau trở thành một đề tài trong nhạc phủ. Bài thơ này của Lý Bạch với bài đồng dao “Dương bạn nhi” vốn không liên quan, nhưng lại liên quan mật thiết với “Dương bạn nhi” trong nhạc phủ.