Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Nhàn bước dạo thăm chùa
Chốn am mây bèn ngủ
Hang sâu luồn sáo rỗng
Rừng trăng vãi ánh xanh
Cổng trời tựa sát mặt
Gối mây lạnh y thường
Lòng mong chuông sớm điểm
Người nay tỉnh mộng phàm.

Bản Hán Việt:

Dĩ tòng chiêu đề du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngọa y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh.