Hà Thủy Nguyên dịch:

Lánh đời học thuốc nguyện dưỡng chân
Nào hay giàu có sợ chi bần
Lâm tuyền ba kiếp mong tròn đạo
Dặm ngàn nhận mệnh tiếc gì thân
Nửa vùng mây khói giăng ngựa mỏi
Khắp rừng vượn hạc tiễn chinh nhân
Hư danh buông bỏ đâu tranh đoạt
Tấc lòng ngạo nghễ gửi thánh quân.

Bản dịch của Lê Hữu Trác:

Độn thế tòng y dưỡng nhất chân
Bất tri vi phú khởi tri bần
Lâm tuyền dục liễu tam sinh đạo
Luân phất nan từ vạn lý thân
Bán đản yên hà lao dịch mã
Mãn san viên hạc tống chinh nhân
Hư danh tự suỷ vô tha bí
Hoàng khủng sơ cuồng đối thánh quân.

*Bài thơ nằm trong tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác