Lê Duy Nam dịch

Chim bay cao vút rồi
Lặng lẽ mây nhàn trôi
Nhìn nhau không biết chán
Chỉ núi Kính Đình thôi

Bản Hán Việt

Chúng điểu cao phi tận,
Cô vân độc khứ nhàn.
Tương khan lưỡng bất yếm,
Chỉ hữu Kính Đình san (sơn).