Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Ai người cưỡi bạch mã

Làm lính ải Hoàng Long

Tuyết Thiên Sơn ba trượng

Nào phải lúc đi xa

Huệ xuân thành thu thảo

Dế kêu vang ao tù

Gió dội thoi lạnh vọng

Trăng nhập sương phòng buồn

Nhớ năm chàng ly biệt

Đào trồng vừa ngang mi

Đào nay hơn trăm thước

Hoa rụng cành khô thì

Cuối cùng nào được gặp

Biết riêng mình lệ rơi

 

Bản Hán Việt

Mạch mã thuỳ gia tử,

Hoàng Long biên tái nhi.

Thiên sơn tam trượng tuyết,

Khởi thị viễn hành thì.

Xuân huệ hốt thu thảo,

Sa kê minh khúc trì.

Phong thôi hàn thoa hưởng,

Nguyệt nhập sương khê bi.

Ức dữ quân biệt niên,

Chủng đào tề nga mi.

Đào kim bách dư xích,

Hoa lạc thành khô chi.

Chung nhiên độc bất kiến,

Lưu lệ không tự tri.