Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Lên Đỗ Lăng phương nam

Nhìn Ngũ Lăng đất bắc

Nước thu ánh bóng chiều

Lấp lánh mờ dáng núi.

 

Bản Hán Việt

Nam đăng Đỗ Lăng thượng,

Bắc vọng Ngũ Lăng gian.

Thu thuỷ minh lạc nhật,

Lưu quang diệt viễn sơn.