Bỏ lại xiêm y uất rũ
Ánh chinh bào khuất khói quan san
Khi đi trăng tỏ hướng bến cũ
Phong quang nay phù dung nở lại tàn
Nghe tiếng dế xưa báo ngọn hàn phong
Khung cữi khúc khúc, mộng tương phùng
Mộng dệt mộng
Thu nối thu
Ngâm cung tịnh
“Dĩ vong tình” (*)
Lồng lối lệ phong bụi phương ngàn
Thâm mù viễn mục
Tươm tấm tao khang
Nhện dệt màn lan thất
Song mưa vắng dáng buồn
Hậu viên thâm dã thảo
Quế thụ não
Xác hoa tương

(*) Mượn lời thi tiên họ Lý “Khúc tận dĩ vong tình”

Tác giả: Đăng Bùi

Ảnh minh họa: Y Xuy Ngũ Nguyệt