Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Ta mến dòng Uyển Khê

Lòng sông trăm thước nắng

Tạ từ bến Tân An

Đáy xanh ngàn tầm mắt

Trăng bạc vương cát trắng

Tiếng thu vang trúc xanh

Cười bao dòng nước chảy

Chỉ sông này lưu danh.

 

Bản Hán Việt

Ngô liên Uyển Khê hảo,

Bách xích chiếu tâm minh.

Hà tạ Tân An thuỷ,

Thiên tầm kiến đê thanh.

Bạch sa lưu nguyệt sắc,

Lục trúc trợ thu thanh.

Khước tiếu nham thoan thượng,

Ư kim độc thiện danh.

 

Uyển Khê bắt nguồn từ núi Dịch ở đông nam huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy, chảy vào hồ Vu rồi nhập vào Trường Giang.