Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Chênh vênh lầu trăm thước

Hái được cả ngàn sao

Chẳng dám cất cao lời

Sợ người trời kinh động

 

Bản Hán Việt

Nguy lâu cao bách xích,

Thủ khả trích tinh thần.

Bất cảm cao thanh ngữ,

Khủng kinh thiên thượng nhân.