Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Ngày xuân trên cây ngọc

Tiệc vui trong cung vàng

Hậu đình chưa chớm nắng

Xe vua đêm dài qua

Trong hoa vang cười nói

Yểu điệu dưới trúc ca

Chớ cho trăng thôi sáng

Giữ Thường Nga say ngà

 

Bản Hán Việt

Ngọc thụ xuân quy nhật,

Kim cung lạc sự đa.

Hậu đình triêu vị nhập,

Khinh liễn dạ tương qua.

Tiếu xuất hoa gian ngữ,

Kiều lai trúc hạ ca.

Mạc giao minh nguyệt khứ,

Lưu trước tuý Thường Nga.

 

(Năm 743)