Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Sơn trà nơi Tần điện

Bồ đào tiệc Hán cung

Khói hoa trong chiều muộn

Đàn ca say xuân nồng

Địch tấu rồng tắm nước

Tiêu ngân phụng lượn vồng

Quân vương bao vui thú

Vẫn cùng dân vui lòng

 

Bản Hán Việt

Lô quất vi Tần thụ,

Bồ đào xuất Hán cung.

Yên hoa nghi lạc nhật,

Ty quản tuý xuân phong.

Địch tấu long ngâm thuỷ,

Tiêu minh phụng hạ không.

Quân vương đa lạc sự,

Hoàn dữ vạn phương đồng.

 

(Năm 743)