Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Sống nhà vàng nho nhỏ

Cung vua dáng thướt tha

Hoa núi cài tóc búi

Trúc đá thêu lụa là

Mỗi lần rời cung lý

Dạo về bên xe vua

Chỉ sầu ca múa dứt

Hóa thành mây bay đi

 

Bản Hán Việt

Tiểu tiểu sinh kim ốc,

Doanh doanh tại Tử Vi.

Sơn hoa sáp bảo kết,

Thạch trúc tú la y.

Mỗi xuất thâm cung lý,

Thường tuỳ bộ liễn quy.

Chỉ sầu ca vũ tán,

Hoá tác thái vân phi.

 

(Năm 743)

 

Tương truyền Đường Huyền Tông nhân vui đùa trong cung, sai Lý Bạch chế ca từ. Lý Bạch khi đó đang say, xin Huyền Tông không câu nệ chuyện huý kị. Sau khi được chấp thuận, Lý Bạch viết một mạch 10 bài Cung trung hành lạc nói về những thú vui ở trong cung, nay chỉ còn lại 8 bài, được chép trong Nhạc phủ thi tập.