Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Cớ gì Nguyệt lão oán hồng nhan
Tịch mịch phòng không hương khói tàn
Rỉ rả dế đêm buồn bên gối
Lạnh lùng trăng lạnh khóa buồng xuân.
Sầu khêu tàn lửa soi bóng lẻ
Biếng soi gương sáng chỉnh dung nhan
Một mảnh u tình nào phai nhạt
Đầm đìa giọt lệ khóc duyên tan.

Bản Hán Việt của Nguyễn Gia Thiều

Vô đoan Nguyệt Lão oán hồng nhan,
Tịch mịch không khuê bảo triện tàn.
Bán chẩm thư cùng ngâm dạ vĩnh,
Mãn song lương nguyệt toả xuân hàn.
Sầu khiêu tàn chúc liên cô ảnh,
Lãn đối lăng hoa lý bội hoàn.
Nhất phiến u tình nan tận hoại,
Mạn huy thanh lệ khốc châu lan.