Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Chàng là cỏ nữ la

Thiếp là hoa thố ti

Cành nhỏ không tự đi

Nhờ gió xuân nghiêng ngả

Gửi thân tùng muôn trượng

Triền miên chung một nhà

Ai bảo là dễ gặp

Xa nhau cách núi xanh

Nữ la hương ngào ngạt

Thố ti sầu đau thương

Cành cành cùng bện kết

Lá lá phất phiêu giương

Sinh con nào biết gốc

Nhờ ai cùng tỏa hương

Trong tán phỉ thúy nằm

Cành cao uyên ương đậu

Biết được lòng hoa thảo

Đo được sóng triều cao.

 

(Năm 762)

 

Bản Hán Việt

 

Quân vi nữ la thảo,

Thiếp tác thố ti hoa.

Khinh điều bất tự hành,

Vị trục xuân phong tà.

Bách trượng thác viễn tùng,

Triền miên thành nhất gia.

Thuỳ ngôn hội diện dị,

Các tại thanh sơn nha (nhai).

Nữ la phát hinh hương,

Thố ty đoạn nhân trường.

Chi chi tương củ kết,

Diệp diệp cánh phiêu dương.

Sinh tử bất tri căn,

Nhân thuỳ cộng phân phương.

Trung sào song phỉ thuý,

Thượng túc tử uyên ương.

Nhược thức nhị thảo tâm,

Hải triều diệc khả lường.