Gió lộng lầu cao
Ngựa khua vó ngạo
Kim ô liệng tây
Đàn ngân khúc dạo
Thương muôn ngày cánh nhỏ lang thang
Tà dương chớp rực mắt phượng hoàng
Mộng kết mưa xanh buồn lay lá liễu
Chuếnh choáng chiều chuông chùa chuốc rượu
Dặt dìu tơ chạm phiến mây tan

Ta nâng đàn
Mê loạn núi non
Nàng rủ áo
Phất điệu mềm cố quốc
Thuyền ai xuôi bến nước
Lòng vương phấn lem hồng

Cây reo chẹn nẻo gió đông
Ngàn năm thu chưa nở hết
Luống cúc ngủ trong vườn
Thầm thĩ nụ nhen hương
Thẹn tiên nương cánh ướt lệ trần

Thành cổ mây loang
Ngựa nện vó trầm
Dế gảy tịch tang
Đêm tàn sầu khúc
Ai về chốn xưa soi đáy nước?
Dao vàng thả tóc hoang…

Minh Hùng

Tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sách đã dịch: Nghệ thuật và Thợ…