Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

Đất làng khác biệt
Rét đậm Hoàng Hà
Nổi trôi băng dạt
Thuyền khó tiến lui
Dùi không vào đất
Cỏ tạp vùi sâu
Nước cạn không chảy
Băng cứng thành đường
Xót người nghèo khổ
Người dũng khinh xấu
Lòng thường oán thán
Xót xót thương thương
Phúc đầy tới vậy
Ca để tỏ lòng!


Bản Hán Việt

Hương thổ bất đồng,
Hà sóc long hàn.
Lưu ty phù phiêu,
Chu thuyền hành nan.
Chuỳ bất nhập địa,
Phong lại thâm áo.
Thuỷ kiệt bất lưu,
Băng kiên khả đạo.
Sĩ ẩn giả bần,
Dũng hiệp khinh phi.
Tâm thường thán oán,
Thích thích đa bi.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.

Chương này còn có tên là Hà sóc hàn 河朔寒, miêu tả cảnh vật và dân tình một vùng rộng lớn phía bắc sông Hoàng Hà hoang lương và lãnh lạc.