Tháng mười đầu đông
Gió bắc bồi hồi
Khí trời u lạnh
Sương dày phiêu diêu
Gà gáy báo sáng
Hồng nhạn nam phi
Chí điểu ẩn mình
Hùm beo vào ổ
Việc nông gác lại
Thu hoạch tích trữ
Đón khách chỉnh tề
Hanh thông buôn bán
Phúc đầy tới vậy
Ca để tỏ lòng!

(Nguyễn Hoàng Dương dịch)

 

Phiên âm:

Mạnh đông thập nguyệt,
Bắc phong bồi hồi,
Thiên khí túc thanh,
Phồn sương phi phi.
Vận kê thần minh,
Hồng nhạn nam phi,
Chí điểu tiềm tàng,
Hùng bi quật tức.
Tiền bác đình trí,
Nông thu tích trường.
Nghịch lữ chỉnh thiết,
Dĩ thông cổ thương.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.

Sau khi Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn chiến thắng, tháng 9 từ Liễu Thành về nam, tháng giêng năm sau về đến Nghiệp Thành, trên đường trải qua một mùa đông. Chương này miêu tả những gì thấy trên đường trở về trong mùa đông đó.