Bi ca hành – Lý Bạch

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Buồn đến ư

Buồn đến ư

Chủ nhân có rượu mà chẳng rót

Một khúc buồn thương nghe ta ngâm

Buồn đến không ngâm nào cười được

Thiên hạ ai người hiểu tâm ta

Người có vài đấu rượu

Ta có ba thước cầm

Cầm ca hòa rượu đôi vui thú

Rượu nồng một chén đáng ngàn vàng

Buồn đến ư

Buồn đến ư

Trời tuy cao

Đất tuy rộng

Vàng ngọc khắp nhà ưng chẳng giữ

Phú quý trăm năm được mấy hồi

Tử sinh ai chẳng trải một lần

Mồ xanh tháng cũ vượn khóc thầm

Uống đi cho hết chén rượu nồng

Buồn đến ư

Buồn đến ư

Phượng hoàng không đến chẳng họa đồ[1]

Tử đi rồi học trò như rác

Hán Đế nào nhớ Lý tướng quân

Sở Vương đâu giữ Khuất đại phu

Buồn đến ư

Buồn đến ư

Lý Tư Tần quốc lòng hối hận

Hư danh yên hết ngoài thân

Ngũ Hồ từng yên lòng Phạm tử

Danh thành công toại thân tự thoái

Kiếm cho người sử dụng

Sách biết được tính danh

Hàm ơn đâu ép buộc đáp đền

Đoán người chắc gì cùng khốn khó

Nào đầu xanh bá chủ bốn phương

Đừng lừa tóc bạc như nho sĩ.

 

[1] Lấy tứ từ: “Phượng điểu bất chí, Hà bất xuất đồ, ngô dĩ hĩ phù” trong Luận ngữ của Khổng Tử. Nghĩa là: Phượng hoàng không đến, bức họa đồ chẳng hiện trên sông Hoàng Hà, ta hết hi vọng rồi.

 

Bản Hán Việt:

Bi lai hồ
Bi lai hồ
Chủ nhân hữu tửu thả mạc châm
Thính ngã nhất khúc bi lai ngâm
Bi lai bất ngâm hoàn bất tiếu
Thiên hạ vô nhân tri ngã tâm
Quân hữu sổ đấu tửu
Ngã hữu tam xích cầm
Cầm minh tửu lạc lưỡng tương đắc
Nhất bôi bất thí thiên quân kim
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Thiên tuy trường
Địa tuy cửu
Kim ngọc mãn đường ưng bất thủ
Phú quý bách niên năng kỹ hà
Tử niên nhất độ nhân giai hữu
Cô viên tọa đề phần thượng nguyệt
Thả tu nhất tận bôi trung tửu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Phượng hoàng bất chí hà vô đồ
Vi Tử khứ chi Kỳ Tử nô
Hán Đế bất ức Lý Tướng Quân
Sở Vương phóng khước Khuất Đại Phu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Tần gia Lý Tư tảo truy hối
Hư danh bát hướng thân chi ngoại
Phạm tử hà tằng ái ngũ hồ
Danh thành công toại thân tự thoái
Kiếm thị nhất phu dụng
Thư năng tri tánh danh
Huệ thi bất khẳng can vạn thừa
Bốc thức vị tâm cùng nhất kinh
Hoàng tu hắc đầu thủ phương bá
Mạc man bạch thủ vi nho sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *