Báo cáo thường niên của Foxstudy giúp độc giả có được cái nhìn tổng quát và dễ dàng tiếp cận thành quả nghiên cứu của Foxstudy. Báo cáo thường niên sẽ được đăng tải đều đặn vào ngày 31/12 mỗi năm. 

2019

Số lượng dự án đăng ký:

Số lượng dự án được tài trợ:

Số lượng dự án hoàn thành:

Tổng số tiền được gây quỹ:

Tổng số nhà tài trợ:

2020

Số lượng dự án được tài trợ:

Số lượng dự án hoàn thành:

Tổng số tiền được gây quỹ:

Tổng số nhà tài trợ:


Updated 1/7/2019