Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

Nước sông Ba chảy xiết

Thuyền sông Ba như bay

Mười tháng ba ngàn dặm

Chàng khi nào về đây?

 

Bản phiên âm Hán Việt

Ba thuỷ cấp như tiễn,

Ba thuyền khứ nhược phi.

Thập nguyệt tam thiên lý,

Lang hành kỷ thì quy?