Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Chích máu thư đề muốn gửi lòng
Cô nhạn xuyên mây ải lạnh lùng
Mấy nhà sầu ngắm trăng này nhỉ,
Đôi nơi cách biệt nỗi lòng chung.

Bản Hán Việt

Khoá huyết thư thành dục ký âm,
Cô phi hàn nhạn tái vân thâm.
Kỷ gia sầu đối kim tiêu nguyệt,
Lưỡng xứ mang nhiên nhất chủng tâm.